Wie Zijn Wij en Waarvoor Staan Wij? 

Vlaams Brabantse Fotokringen vzw

Vlaams-Brabantse Fotokringen - afgekort VBF – is een vereniging zonder winstoogmerk, opgericht op 16 juni 1982, ondernemingsnummer 4355.66.523.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3090 Overijse (Jezus-Eik) – Witherendreef 1.

De volledige statuten en wijzigingen zijn ter inzage in de Bijlagen van Belgisch Staatsblad.

VBF is een autonome provinciale koepelorganisatie die zich tot doel stelt :

-        de promotie van de fotografie in al zijn vormen,

-        het aanmoedigen van de vrijetijdsfotograaf in de beoefening er van,

-        de bevordering van de samenwerking en samenhorigheid van de fotoclubs gevestigd in de provincie Vlaams-Brabant en aanpalende streken,

Om dit doel te realiseren :

-        werkt VBF nauw samen met het Centrum voor Beeldexpressie; de samenwerkingsmodaliteiten zijn bepaald in de Convenant,

-        werkt VBF samen met de provincie Vlaams-Brabant,

-        organiseert jaarlijks 1 of meerdere vormingsactiviteiten of workshops,

-        organiseert jaarlijks 1 photoshoot met specifiek thema,

-        organiseert jaarlijks een wedstrijd met daaraan gekoppeld een toonmoment,

-        organiseert jaarlijks een provinciaal fotosalon.

 

VBF is 1 van de 5 erkende provinciale koepelorganisaties voor fotografie erkend door het Centrum voor Beeldexpressie.

 

Onze slagzin is :

VBF BESTAAT VOOR EN DOOR DE CLUBS !

 

VBF wordt bestuurd door de raad van bestuur.

Deze wordt statutair verkozen om de 4 jaar door de algemene ledenvergadering, die wettelijk het hoogste gezagsorgaan is binnen de vzw.

Er is jaarlijks 1 algemene statutaire vergadering, waartoe de leden worden uitgenodigd volgens de wettelijke bepalingen. Een bijzondere algemene ledenvergadering kan te allen tijde worden bijeengeroepen indien de raad van bestuur dit nodig acht.

 

Wie zijn de leden ?

VBF is een koepelorganisatie van lokale fotokringen. Zij zijn de leden; zij maken deel uit van de algemene vergadering. De clubvoorzitter of zijn vervanger is de enig stemgerechtigde van de club.

 

Waarom aansluiten bij VBF ?

-        om deel uit te maken van een groep gelijkgestemden,

-        te leren uit de ervaring en kennis van anderen,

-        er zelf toe bij te dragen,

-        vriendschapsbanden te hebben buiten de “clubgrenzen”,

-        om te genieten van de geboden mogelijkheden inzake activiteiten en ondersteuning,

-        gratis verspreiding van uitnodigingen via e-mail over het eigen fotosalon of clubprojectie;

-        gratis ter beschikking stellen van zelfklevende adreslabels voor verzending naar alle aangesloten clubs,

-        indienen van een clubwerkingsdossier,

-        aansluiting gebeurt uit vrije wil,

-        uittreden kan te allen tijde,

 

Wie kan aansluiten en hoe ?

-        enkel fotoclubs kunnen aansluiten bij VBF,

-        daartoe dient de clubverantwoordelijke een verzoek in bij de voorzitter of de secretaris van VBF,

-        de clubverantwoordelijke deelt hierin mee :

o   de volledige en juiste benaming van de club,

o   de plaats, dag en frequentie van vergadering,

o   het nummer van de zichtrekening van de club,

o   volledige naam, adres, telefoon en e-mail van de voorzitter,

o   volledige naam, adres, telefoon en e-mail van de secretaris,

o   volledige naam, adres, telefoon en e-mail van de penningmeester,
een uniek of gemeenschappelijk e-mailadres mag ook,

o   fakultatief het url-adres van de website;

-        betaling van het clublidgeld op rekening 330-0381706-65 ten name van de VBF-penningmeester; dit bedrag wordt jaarlijks bepaald door de algemene ledenvergadering;

-        bij wijziging van de clubinfo moet de clubverantwoordelijke dit melden aan de VBF-secretaris en/of webmaster;

 

Kan een club aangesloten bij VBF ook aansluiten bij een andere provinciale koepel ?

De Belgische grondwet garandeert vrijheid van verenigen en lidmaatschap van een vereniging. Derhalve, kan een club aangesloten zijn bij meer dan 1 koepel.

Zij kan haar werkingsdossier echter slechts bij 1 enkele koepelorganisatie indien; en dient daarbij een verklaring op eer te voegen. Een kopij van deze verklaring dient zij eveneens naar het secretariaat van CvB te sturen.

 

Wie kan deelnemen aan de VBF-activiteiten en hoeveel kost dit ?

-        van zodra de aansluiting van een club effectief is, kunnen al hun leden deelnemen aan de VBF-activiteiten,

-        de meeste activiteiten zijn gratis voor de leden van de aangesloten clubs,

-        slechts in enkele gevallen wordt een bijdrage in de kosten gevraagd; dit wordt steeds op voorhand gecommuniceerd;

-        overeenkomstig de bepalingen in de Convenant,

o   kunnen individuele CvB-leden die niet tot de aangesloten clubs behoren, toch deelnemen aan bepaalde activiteiten

o   kunnen enkel clubleden deelnemen aan bepaalde activiteiten, indien zij ook CvB-lid zijn;

o   daarom stelt VBF voor om zoveel mogelijk clubleden ook te laten aansluiten bij CvB; voor meer info zie www.beeldexpressie.be

 

Hoe verloopt de communicatie van VBF naar de clubs ?

-        4 tot 5 keer per jaar en telkens dit nodig wordt geacht, verstuurt de VBF-secretaris een nieuwsbrief;

-        Deze nieuwsbrief wordt telkens gepubliceerd op  www.vbfweb.be ;

-        Deze website is tevens de permanente informatiebron.

 

 

 

Link naar de statuten : Staatsblad van 2006; Staatsblad van 2012 


©2012 VBFWEB | Laatst bijgewerkt op 04-nov-2012 11:23 door Leo J. Estercam ( eMail: Webmaster)