Privacy Policy

Algemeen
1.1. De website van Vbfweb.be, beschikbaar op het adres http://www.vbfweb.be/ (hierna ook: “Website”) wordt uitgebaat door en is eigendom van V.B.F. vzw, ondernemingsnummer 4355.66.523 met maatschappelijke zetel te 3090 Overijse (Jezus-Eik) – Witherendreef 1  (hierna ook: “V.B.F.”, “wij” of “ons”).
1.2. Deze privacy policy is van toepassing op de diensten op of via de Website geleverd door V.B.F. en inzonderheid op de verwerking van persoonsgegevens op of via de Website door V.B.F.. Deze privacy policy dekt op geen enkele wijze het privacybeleid van andere websites waarnaar via (zelfs toegestane) hyperlinks op de Website wordt verwezen of van ondernemingen of entiteiten die adverteren in de diensten van V.B.F..
1.3. V.B.F. verbindt zich ertoe zorg te dragen voor uw privacy en is verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. Als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens zien wij toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van deze gegevens.
1.4. V.B.F. handelt hierbij steeds conform de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna: “Privacywet”) en de (huidige en toekomstige) Europese regelgeving.
1.5. Deze privacy policy beoogt u te informeren over de wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt op de Website. In geval van bijkomende vragen kunt u een e-mail richten aan voorzitter@vbfweb.be. V.B.F. raadt u ten stelligste aan deze privacy policy zorgvuldig door te nemen. Bijkomende inlichtingen kunnen verkregen worden op de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: http://www.privacycommission.be/nl.
1.6. Gedrag of inhoud in strijd met deze privacy policy, kan worden gemeld door een e-mail te sturen aan V.B.F. op voorzitter@vbfweb.be waaraan het nodige gevolg zal worden verleend.
1.7. V.B.F. behoudt zich het recht voor om deze privacy policy op elk moment te wijzigen. Deze privacy policy werd het laatst gewijzigd op 1 mei 2017.
1.8. U erkent en aanvaardt dat:
V.B.F. momenteel alle noodzakelijke inspanningen levert en maatregelen neemt om de toepassing van de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (hierna: “GDPR”) te implementeren in haar organisatiestructuur en systemen m.b.t. de Website die op enigerlei wijze betrekking hebben op de verzameling en verwerking van persoonsgegevens.
V.B.F. vóór 25 mei 2018 haar algemene voorwaarden en privacy policy zal wijzigen in functie van de vanaf voormelde datum van toepassing zijnde bepalingen van de GDPR.

2. Verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens
2.1. Vanaf het moment dat u zich akkoord verklaart met onze privacy policy geeft u V.B.F. de vrije, specifieke, geďnformeerde en ondubbelzinnige toestemming om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken en gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt zoals verder bepaald in deze privacy policy.
2.2. Wij dienen u er op te wijzen dat voor het uploaden of plaatsen op de Website van inhoud over andere personen steeds de toestemming van de betrokken perso(o)n(en) is vereist.
2.3. V.B.F. verzamelt en verwerkt in principe alle gegevens die door de gebruiker worden ingevoerd op de Website, waaronder ook de (persoons)gegevens genoemd in artikel 3.2 van de algemene voorwaarden van V.B.F., te raadplegen op: http://www.vbfweb.be
2.4. Op de Website worden in ieder geval volgende persoonsgegevens opgevraagd, verzameld en verwerkt door V.B.F.: naam, voornaam, adres, e-mailadres en eventueel telefoonnummer.
2.5. V.B.F. verzamelt en verwerkt o.m. ook volgende gegevens: apparaatgegevens, logbestandsgegevens zoals het IP-adres, browser en besturingssysteem, de externe website die u heeft doorverwezen, de door u bezochte pagina’s op de Website (en de datum en tijd van de door u bezochte pagina’s), gebruikersnaam, taalkeuze en de door u ingegeven op de Website. Deze gegevens worden automatisch (zelfs zonder enige registratie) en enkel voor statistische doeleinden en met oog op verdere verbetering van de diensten van V.B.F. en/of de Website verzameld.

3. Gebruik en opslag van uw persoonsgegevens
3.1. V.B.F. verzamelt, verwerkt en gebruikt de (persoons)gegevens die door u op of via de Website worden meegedeeld enkel om toegang tot en de goede werking van de Website mogelijk te maken en de diensten op of via de Website te verstrekken (voor een omschrijving en doelstellingen van de Website, zie artikel 3.1 van de algemene voorwaarden van V.B.F., te raadplegen op: http://www.vbfweb.be ).
3.2. Na registratie op de Website wordt u geďnformeerd over de Website via nieuwsbrieven.
3.3. Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het toesturen van informatie, vragen of direct marketing indien u V.B.F. hiertoe de vrije, specifieke, geďnformeerde en ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven door bij de registratie op het vakje “ok” te klikken. U hebt overeenkomstig de Privacywet het recht zich op verzoek en kosteloos te verzetten tegen het eerder toegestane gebruik van uw gegevens voor direct marketing. U kunt dit verzoek op elk moment richten aan voorzitter@vbfweb.be waarbij u zich afdoende dient te identificeren. 
3.4. U erkent en aanvaardt dat V.B.F. uw persoonsgegevens kan doorgeven aan bevoegde autoriteiten indien zij hierom uitdrukkelijk wordt verzocht en/of in geval van een wettelijke verplichting, een en ander in overeenstemming met de Privacywet.
3.5. In geen geval zal uw e-mailadres, gebruikersnaam of wachtwoord worden verkocht of verhuurd aan derden.
3.6. De persoonsgegevens van de gebruiker worden opgeslagen op een beveiligde server.

4. Bewaren van uw persoonsgegevens
4.1. Uw persoonsgegevens worden bij beëindiging van uw account in principe onmiddellijk verwijderd. 
4.2. Gegevens van gebruikers die van de Website werden verwijderd, zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doeleinden te bereiken (zie o.m. artikel 3.1 hierboven) en kunnen nog enige tijd door V.B.F. bewaard worden. In ieder geval worden uw persoonsgegevens niet langer bewaard dan vijf (5) jaar na beëindiging van uw account. 

5. Veiligheid en vertrouwelijkheid
5.1. De persoonsgegevens worden door V.B.F. op een zo veilig mogelijke manier verzameld en verwerkt. V.B.F. neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de gegevens te beschermen tegen onder meer ongeoorloofde verwerking, verlies, misbruik of (niet toegelaten) wijziging.
5.2. De aangestelden van V.B.F. die toegang hebben tot uw gegevens hebben de verplichting om het vertrouwelijk karakter van deze gegevens te eerbiedigen.

8. Uw rechten
8.1. Overeenkomstig de Privacywet hebt u het recht om op elk ogenblik en kosteloos toegang te vragen tot de persoonsgegevens die door ons werden verzameld.
8.2. U hebt het recht uw persoonsgegevens kosteloos te laten corrigeren of wijzigen.
8.3. U hebt tevens het recht om kosteloos de verwijdering of het verbod van gebruik van uw persoonsgegevens te vragen.
8.4. U kunt hiervoor eenvoudigweg een verzoek richten aan V.B.F. op voorzitter@vbfweb.be waarbij u zich afdoende dient te identificeren.

9. Contactgegevens
Naam en rechtsvorm: V.B.F. vzw
Adres: 3090 Overijse (Jezus-Eik) – Witherendreef 1
E-mailadres: voorzitter@vbfweb.be


PDF Versie